IEO2020.pl Drukuj

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej przygotowuje koncepcje rozwiązań, które zostaną wykorzystane do stworzenia projektu Inteligentnego Eko Osiedla 2020 (IEO2020). Zastosowanie interdyscyplinarnego podejścia obejmującego aspekty technologiczne, ekonomiczne i społeczne ma sprzyjać powstaniu innowacyjnego modelu budownictwa zapewniającego poprawę jakości życia mieszkańców Podkarpacia i wspierającego zrównoważone przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną. Idea i wstępne założenia zostały sformułowane w oparciu o doświadczenia zdobyte w trakcie licznych wizyt między innymi w Austrii, Australii, Chinach, Belgii, Włoszech, Holandii i Niemczech. Pierwszy etap projektu zakłada realizację poszerzonych interdyscyplinarnych analiz m.in. potrzeb w zakresie budownictwa ekoenergetycznego, rozwiązań zapewniających największą efektywność energetyczną i ekonomiczną itp., z równoległym wdrażaniem i testowaniem własnych rozwiązań pilotażowych na terenie województwa podkarpackiego. Wyniki pierwszego etapu posłużą do przygotowania zintegrowanego i innowacyjnego projektu  IEO2020 obejmującego budowę infrastruktury technicznej, gospodarczej i społecznej oraz infrastruktury badawczo-wdrożeniowej i promocyjno-edukacyjnej.

Projekt ma pełnić rolę katalizatora nowych postaw/sposobów myślenia mieszkańców Podkarpacia w zakresie wykorzystania w sferze społecznej i gospodarczej innowacyjnej technologii oraz racjonalnego zagospodarowania istniejących zasobów, w tym naturalnych. Ma kreować nową jakości realizacji lokalnych i regionalnych zadań gospodarczych i społecznych, tworzyć warunki dla zrównoważonego rozwoju  Podkarpacia i ograniczania identyfikowanych nierówności społecznych i gospodarczych. Główne cele planowanego przedsięwzięcia to między innymi stymulowanie nowoczesnego rozwoju aglomeracji miejskich województwa, zwiększenie poziomu innowacyjności regionu, w tym w szczególności obszarów wiejskich, zwiększenie stopnia wykorzystania OZE, poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, poprawa jakości życia i utrzymanie dobrostanu środowiska.
Równolegle w ramach spotkań roboczych Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej oraz Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznygo omawiane jest zwiększenie zasięgu projektu na poziom ponadregionalny i skoordynowanie działań z europejskim projektem "The Future of Rural Energy in Europe"  FREE.